Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 312006QÐB

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN SỐ 31/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 01
THÁNG 03 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP,
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP
LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP
ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Xuất bản;
- Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận
đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy
định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở
phát hành xuất bản phẩm, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động xuất bản chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. Bộ trưởng
Thứ trưởng
Đỗ Quý Doãn

2
17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ,
TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT
ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)
Mẫu số 1: Giấy phép thành lập nhà xuất bản
Mẫu số 2: Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mẫu số 3a: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do Cục trưởng Cục Xuất bản
cấp)
Mẫu số 3b: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin cấp)
Mẫu số 4: Tờ khai nộp lưu chiểu xuất bản phẩm
Mẫu số 5: Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam
Mẫu số 6: Giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam
Mẫu số 7: Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản
Mẫu số 8: Đơn xin phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mẫu số 9a. Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Mẫu số 9b: Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Mẫu số 10a: Giấy phép hoạt động ngành in
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Mẫu số 10b: Giấy phép hoạt động ngành in
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Mẫu số 11: Đơn xin...
QUYẾT ĐỊNH
CA B T R Ư NG B V ĂN HÓA TH Ô N G T IN S 3 1 / 20 0 6/QĐ -B V H T T N G ÀY 0 1
THÁNG 0 3 N Ă M 200 6 V VIC BAN H À N H MU GIY P H É P , ĐƠN X I N P HÉP,
GIY X Á C N H N ĐĂNG K Ý , T KHAI N P
LƯ U C H I U S DNG T R O NG HO T Đ NG XUT B N
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 m 2004 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP
ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Xuất bản;
- Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,
QUYT ĐNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận
đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy
định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Văn a - Thông tin
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nhà xuất bản, s in xuất bản phẩm, sở
phát hành xuất bản phẩm, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động xuất bản chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. Bộ trưởng
Thứ trưởng
Đỗ Quý Doãn
Quyết định số 312006QÐB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 312006QÐB - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quyết định số 312006QÐB 9 10 362