Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 491

Được đăng lên bởi Hoài Thương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 491/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban
Chấp hành Trung ương Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.
Bộ tiêu chí sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời
kỳ.
Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết
định này.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc xét công nhận và công bố địa phương (xã,
huyện, tỉnh) đạt tiêu chuẩn "nông thôn mới".
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
NGUYỄN SINH HÙNG

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

A. XÃ NÔNG THÔN MỚI
I. Quy hoạch

TT

1

Tên
Nội dung tiêu chí
tiêu chí

Quy
hoạch
và thực
hiện
quy
hoạch

1.1. Quy hoạch sử
dụng đất và hạ
tầng thiết yếu cho
phát triển sản xuất
nông nghiệp hàng
hoá, công nghiệp,
tiểu thủ công
nghiệp, dịch vụ
1.2. Quy hoạch
phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội môi trường theo
chuẩn mới
1.3. Quy hoạch
phát triển các khu
dân cư mới và
chỉnh trang các
khu dân cư hiện
có theo hướng văn
minh, bảo tồn
được bản sắc văn
hoá tốt đẹp

Chỉ
tiêu
chung

Đạt

TDMN
phía
Bắc

Đồng
bằng
sông
Hồng

Đạt

Đạt

Chỉ tiêu theo vùng
Duyên
Bắc
hải
Tây
Trung
Nam Nguyên
Bộ
TB

Đạt

Đạt

Đạt

Đông
Nam
Bộ

Đ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 491/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban
Chấp hành Trung ương Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.
Bộ tiêu chí sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng thời
kỳ.
Điều 2. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan Uỷ
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết
định này.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc xét công nhận công bố địa phương (xã,
huyện, tỉnh) đạt tiêu chuẩn "nông thôn mới".
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
NGUYỄN SINH HÙNG
Quyết định số 491 - Trang 2
Quyết định số 491 - Người đăng: Hoài Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quyết định số 491 9 10 89