Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định tạm đình chỉ vụ án

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toà án...........................(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../.../HSST-QĐ (2)
Ngày.... tháng.... năm......

QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN
TOÀ ÁN...................................
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:

....................................................................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):.....................................
Các Hội thẩm: (3)............................................................................................
Căn cứ vào các điều 187, 199 và 222 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Xét thấy: (4)....................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:

1. Tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo: (ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi
cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)
Bố là: (chỉ ghi họ tên, tuổi, nơi cư trú, nghề nghiệp)
Mẹ là: (chỉ ghi họ tên, tuổi, nơi cư trú, nghề nghiệp)
Bị Viện kiểm sát.............................................................................................
Truy tố về tội (các tội)....................................................................................
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
2. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn (5)
Nơi nhận:
- VKS................................;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05b:
(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự
khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm đình chỉ vụ án (ví dụ: Số:
153/2004/HSST-QĐ).
(3) Nếu là Toà án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Toà án quân sự thì ghi
Các Hội thẩm quân nhân.
(4) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 187 hay Điều 222 thì ghi theo trường hợp
đó (ví dụ: Xét thấy bị cáo bị bệnh hiểm nghèo).
(5) Trong trường hợp bị cáo trốn tránh thì cần ghi thêm: “Yêu cầu cơ quan điều tra truy
nã bị cáo”.
Mẫu số 05b: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

...
Toà án...........................(1)
Số:.../.../HSST-QĐ (2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày.... tháng.... năm......
QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN
TOÀ ÁN...................................
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ....................................................................
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):.....................................
Các Hội thẩm: (3)............................................................................................
Căn cứ vào các điều 187, 199 và 222 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Xét thấy: (4)....................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
1. Tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo: (ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi
cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)
Bố là: (chỉ ghi họ tên, tuổi, nơi cư trú, nghề nghiệp)
Mẹ là: (chỉ ghi họ tên, tuổi, nơi cư trú, nghề nghiệp)
Bị Viện kiểm sát.............................................................................................
Truy tố về tội (các tội)....................................................................................
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
2. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi lý do của việc tạm đình chỉ không còn (5)
Nơi nhận:
- VKS................................;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
Quyết định tạm đình chỉ vụ án - Trang 2
Quyết định tạm đình chỉ vụ án - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định tạm đình chỉ vụ án 9 10 265