Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./

----------….., ngày … tháng … năm …..

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
GIAO THÔNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH
-

Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995.

-

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …

-

Tôi: ……………………………… Chức vụ:

……………………………………………………………………….....
Đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………...

QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ phương tiện vận tải, giao thông.
-

Lý do tạm giữ: …………………………………………………………………………………………………………

-

Họ tên người (hoặc đại diện tổ chức) sử dụng, điều khiển phương tiện vi phạm hành chính:
……………….

-

Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………….

-

Tình trạng phương tiện khi tạm giữ:
………………………………………………………………………………...

Giao cho: ………………………………….. có trách nhiệm bảo quản tại: ……………………….
…………………....
Hẹn đến ngày … tháng … năm … người tổ chức sử dụng phương tiện phải có mặt tại: …..………………… để
giải quyết.
Quyết định này được thành lập thành 2 bản, giao cho người sử dụng phương tiện 1 bản.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

...
……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./ -----------
.., ngày … tháng … năm …..
QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
GIAO THÔNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH
- Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995.
- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …
- Tôi: ……………………………… Chức vụ:
……………………………………………………………………….....
Đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………...
QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ phương tiện vận tải, giao thông.
- Lý do tạm giữ: …………………………………………………………………………………………………………
- Họ tên người (hoặc đại diện tổ chức) sử dụng, điều khiển phương tiện vi phạm hành chính:
……………….
- Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………….
- Tình trạng phương tiện khi tạm giữ:
………………………………………………………………………………...
Giao cho: ………………………………….. có trách nhiệm bảo quản tại: ……………………….
…………………....
Hẹn đến ngày … tháng … năm … người tổ chức sử dụng phương tiện phải có mặt tại: …..………………… để
giải quyết.
Quyết định này được thành lập thành 2 bản, giao cho người sử dụng phương tiện 1 bản.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính 9 10 952