Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./

----------….., ngày … tháng … năm …..

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
-

Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995.

-

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …

-

Tôi: ……………………………… Chức vụ:

……………………………………………………………………….....
Đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………...

QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ tang vật, phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) vi phạm hành chính.
Họ tên người (hay tổ chức vi phạm):
…………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi cơ quan công tác):
…………………………………………...
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:
…………………………………………………………………....
CMND (hộ chiếu) số: ………………… Ngày cấp:
……………………………………………………………………....
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ gồm có: (số lượng, trọng lượng) từng loại tang vật:
……....
………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
-

Tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm (có biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện kèm theo).

Giao cho Ông (Bà): ………………………………….. có trách nhiệm bảo quản tại:
………………………………....
Hạn Ông (Bà) đến ngày …………………………… để giải quyết.
Quyết định này được thành lập thành 2 bản giao cho (cá nhân hoặc đại diện tổ chức) sử dụng tang vật,
phương tiện 1 bản.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

...
……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./ -----------
.., ngày … tháng … năm …..
QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
- Căn cứ Điều 41, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995.
- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày … tháng … năm …
- Tôi: ……………………………… Chức vụ:
……………………………………………………………………….....
Đơn vị : ……………………………………………………………………………………………………………………...
QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ tang vật, phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) vi phạm hành chính.
Họ tên người (hay tổ chức vi phạm):
…………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi cơ quan công tác):
…………………………………………...
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:
…………………………………………………………………....
CMND (hộ chiếu) số: ………………… Ngày cấp:
……………………………………………………………………....
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ gồm có: (số lượng, trọng lượng) từng loại tang vật:
……....
………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
- Tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm (có biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện kèm theo).
Giao cho Ông (Bà): ………………………………….. có trách nhiệm bảo quản tại:
………………………………....
Hạn Ông (Bà) đến ngày …………………………… để giải quyết.
Quyết định này được thành lập thành 2 bản giao cho (cá nhân hoặc đại diện tổ chức) sử dụng tang vật,
phương tiện 1 bản.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính - Trang 2
Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính 9 10 509