Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định thành lập các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Được đăng lên bởi pbc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 9033 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH YÊN BÁI
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM NN-TH

Số: 03 /QĐ-CĐTTNN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 01 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM NN-TH
Căn cứ Điều 1, Điều 2 chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại
ngữ - Tin học theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ vào nội dung cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học ngày 08 /01/2013.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các tổ công đoàn có tên sau trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung
tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái:
1-/ Tổ công đoàn Văn phòng: Gồm các công đoàn viên là cán bộ viên chức
thuộc phòng Hành chính tổ chức, Đào tạo (Có danh sách và phân công nhiệm vụ
đính kèm).
2-/ Tổ công đoàn giáo viên: Gồm các công đoàn viên là cán bộ giáo viên
thuộc tổ Ngoại ngữ và Tin học (Có danh sách và phân công nhiệm vụ đính kèm).
Điều 2. Các tổ Công đoàn có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình
theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm NN-TH tỉnh Yên Bái và các tổ công
đoàn có tên ở Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chi bộ TT (Để báo cáo)
- Như điều 3;
- Lưu: CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nông Thị Học

DANH SÁCH
Các tổ Công đoàn và công đoàn viên
(Kem theo Quyết định số 03 /QĐ-CĐTT ngày 10/01/2012 của BCH Công đoàn
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái)
I.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tổ Công đoàn Văn phòng:
Họ và Tên
Lê Đình Cương
Nguyễn Đức Toàn
Trần Thị Sen
Nguyễn Công Nam
Nguyễn Thị Thanh
Đỗ Xuân Hạnh
Nguyễn Xuân Thuỷ
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Khuất Hồng Quân
Hoàng Thị Minh Đức
Trần Bảo Nguyên
Lưu Thanh Tuấn

Chức vụ
Giám đốc
UVBCHCĐ
Phó trưởng phòng Đào tạo
Cán bộ phòng Đào tạo
Cán bộ phòng Đào tạo
Trưởng phòng HCTC
Cán bộ phòng HCTC
Phó trưởng phòng HCTC
Nhân viên phòng HCTC
Nhân viên phòng HCTC
Nhân viên phòng HCTC
Nhân viên phòng HCTC

II.Tổ Công đoàn giáo viên
STT
Họ và Tên
Chức vụ
1 Hoàng Thế Hùng
Trưởng phòng Đào tạo
2 Phạm Thị Kim Thanh
Tổ trưởng tổ NN
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tổ phó tổ NN
4
Nông Thị Học
CT Công đoàn
5 Lý Thị Phương Nhung
UVBCHCĐ
6 Hoàng Thị Quỳnh
Giáo viên
7 Bùi Thị Loan
Giáo viên
8 Nguyễn Cảnh Lâm
Phó Giám đốc
9 Trương Công Mạnh
Tổ trưởng tổ Tin học
10 Nghiêm Thị Bích Liên
Giáo viên
11 Lê Minh Hằng
Tổ phó tổ Tin họ...
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH YÊN BÁI
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM NN-TH
Số: 03 /QĐ-CĐTTNN-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 01 tháng 03 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM NN-TH
Căn cứ Điều 1, Điều 2 chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ của Công đoàn sở Trung tâm Ngoại
ngữ - Tin học theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ vào nội dung cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học ngày 08 /01/2013.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các tổ công đoàn có tên sau trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung
tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Yên Bái:
1-/ Tổ công đoàn Văn phòng: Gồm các công đoàn viên cán bộ viên chức
thuộc phòng Hành chính tổ chức, Đào tạo (Có danh sách phân công nhiệm vụ
đính kèm).
2-/ T công đoàn giáo viên: Gồm các công đoàn viên cán bộ giáo viên
thuộc tổ Ngoại ngữ và Tin học (Có danh sách và phân công nhiệm vụ đính kèm).
Điều 2. Các tổ Công đoàn trách nhiệm thực hiện quyền nhiệm vụ của mình
theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm NN-TH tỉnh Yên Bái các tổ công
đoàn có tên ở Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chi bộ TT (Để báo cáo)
- Như điều 3;
- Lưu: CĐCS.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Nông Thị Học
Quyết định thành lập các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trang 2
Quyết định thành lập các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Người đăng: pbc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định thành lập các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 9 10 13