Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định thay đổi vốn diều lệ và ngành nghề kinh doanh

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA

Số: 05/2015/QĐ - GTQX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký
Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA
Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giao
thương Quảng Xưa sô 4000932899 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, cấp ngày 17
tháng 06 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-C.TY về việc Ban hành Điều lệ Công ty Cổ
phần Giao thương Quảng Xưa được Giám đốc phê duyệt ngày 18/06/2013;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông số: 04/2015/BB-HĐCĐ ngày
01/04/2015 về việc Thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp của Công ty Cổ phần
Giao thương Quảng Xưa;
Căn cứ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty;
Theo đề nghị của Hội đồng cổ đông sáng lập, phòng TC-HC Công ty,
,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty
Cổ phần Giao thương Quảng Xưa gồm các nội dung thay đổi như sau:
1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên ngành
Khai thác khí đốt tự nhiên
Khai thác quặng sắt
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác đá, cắt, sỏi, đất sét
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Thoát nước và xử lý nước thải
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

BM01/HD.TH.03

Lần ban hành: 01/ Ngày hiệu lực:

Mã ngành
0620
0710
0722
0810
0899
3600
3700
3900
4100
4210

06/2013

11
12

Xây dựng công trình công ích
Xây dựng kỹ thuật dân dụng khác

13

Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

14
15
16

4220
4290
431 (4311
4312)

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt
xây dựng khác
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

432
7110
7120

2. Tăng vốn điều lệ Công ty theo Điều 3 của Điều lệ Công ty được Ban hành
kèm theo Quyết định số 02/QĐ-C.TY ngày 18/6/2013 của Công ty Cổ phần Giao
thương Quảng Xưa (Kèm theo Phụ lục 01).
Điều 2. Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, các cổ đông sáng lập, các phòng
chức năng Công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực
hiện. Trong quá trình thực hiện cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình
thực tế tại đơn vị.
Giao phòng Tổ chức Hành chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy
định. Thời gian hoàn thành trước ng...
NG TY CPHẦN
GIAO THƯƠNG QUẢNG A

CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
Quảng Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận đăng
Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA
 !"#$!%
#&'()&*"+,-.,,/0123#4()567!89
#:;6-<
(=#>?*@ABCB D8C(E "#$
!%#&'()&>&F:6>!G/( #8.;-<
  DG H) I! 2J >K $>" * +DD2 8
+BCB >$/ !L"#$!%
#&'()&<
#M: 6BN7O(CPLL#?2"#<
Q>C?L2J>K$>"*:E!7!R2"#7
7
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. >$7H$*( >/ !"#
$!%#&'()&K6:J/(#>$&*(
1. D$*(87C/K6
STT Tên ngành Mã ngành
1#:S>##TG 0620
1#:O(U*V# 0710
- 1#:O(U6EP:"*V# 0722
+ 1#:>:7V#7*W7>#*X# 0810
1::&>&F!YB8>Y( 0899
; 1#:7Z[EB8(!&\ 3600
9 :#&\B8Z[E&\#) 3700
. [E"]6B8P#>JO()E##): 3900
, Y/T8:EP 4100
 Y/T"#M^>&_*V#B8>&_HJ 4210
BM01/HD.TH.03 Lần ban hành: 01/ Ngày hiệu lực: 06/2013
Quyết định thay đổi vốn diều lệ và ngành nghề kinh doanh - Trang 2
Quyết định thay đổi vốn diều lệ và ngành nghề kinh doanh - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định thay đổi vốn diều lệ và ngành nghề kinh doanh 9 10 367