Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định trả tự do cho bị cáo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 05đ: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________
Toà án........................... (1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...../...../HSST-QĐ (2)
.........., ngày.... tháng..... năm......
QUYẾT ĐỊNH
TRẢ TỰ DO CHO BỊ CÁO
TOÀ ÁN...................................

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:
.....................................................................
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):.......................................
Các Hội thẩm: (3).............................................................................................
Căn cứ vào Điều 199 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào biên bản nghị án ngày..... tháng..... năm..... của Hội đồng xét xử sơ thẩm;
Xét thấy (4)........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
1. Trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo sau đây đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm
giam về một tội phạm khác: (ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú
(nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)
Bị Toà án.......................................................................................................
Xét xử về tội (các tội)....................................................................................
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
Và quyết định xử phạt: (5)
2. Trại tạm giam.......................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Trại tạm giam..............;
- VKS.............................;
- Bị cáo.................................;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05đ:
(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự
khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả tự do cho bị cáo (ví dụ: Số
155/2004/HSST-QĐ).

(3) Nếu là Toà án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Toà án quân sự thì ghi
Các Hội thẩm quân nhân.
(4) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự t...
Mẫu số 05đ: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________
Toà án...........................
(1)
Số:...../...../HSST-QĐ
(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày.... tháng..... năm......
QUY T ĐNH
TR T DO C H O B CÁO
TOÀ ÁN......... .......... .......... ......
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: .....................................................................
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):.......................................
Các Hội thẩm:
(3)
.............................................................................................
Căn cứ vào Điều 199 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào biên bản nghị án ngày..... tháng..... năm..... của Hội đồng xét xử sơ thẩm;
Xét thấy
(4)
........................................................................................................
QUYT ĐNH:
1. Trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo sau đây đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm
giam về một tội phạm khác: (ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú
(nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)
Bị Toà án.......................................................................................................
Xét xử về tội (các tội)....................................................................................
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
Và quyết định xử phạt:
(5)
2. Trại tạm giam.......................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Trại tạm giam..............;
- VKS.............................;
- Bị cáo.................................;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HI Đ NG XÉT X
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05đ:
(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự
khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả tự do cho bị cáo (ví dụ: Số
155/2004/HSST-QĐ).
Quyết định trả tự do cho bị cáo - Trang 2
Quyết định trả tự do cho bị cáo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định trả tự do cho bị cáo 9 10 210