Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH V/v cho thôi việc.........

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc.........
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;
- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà).......... giữ chức vụ................ được nghỉ việc kể từ
ngày………………………..
Điều 2:Ông (Bà)............................. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Giám đốc
Nơi nhận:

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc.........
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
- Căn cứ Bộ Luật Lao động;
- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà).......... giữ chức vụ................ được nghỉ việc kể từ
ngày………………………..
Điều 2:Ông (Bà)............................. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Giám đốc
Nơi nhận:
QUYẾT ĐỊNH V/v cho thôi việc......... - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH V/v cho thôi việc......... 9 10 342