Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định V/v Đề nghị chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam.

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2552/BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

V/v Đề nghị chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt
động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa
đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở
Việt Nam.

Kính gửi: - Cục Thú y, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

Văn phòng PAHI đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang thực hiện Dự án "Hỗ
trợ quản trị tri thức và đối thoại với chính sách thông qua Đối tác phòng chống cúm gia cầm và
cúm ở người” (KMP-API). Một trong những hoạt động chính của dự án là: (i) xác định các
ngành, cơ quan và mạng lưới của Chính phủ cũng như các đối tác quốc tế chịu trách nhiệm ứng
phó với đại dịch cúm; (ii) các mục tiêu cũng như hoạt động thuộc chương trình Phối hợp Hành
động Quốc gia Phòng chống Cúm gia cầm, Phòng ngừa Đại dịch, và các bệnh Truyền nhiễm
Mới nổi (AIPED), 2011 - 2015; (iii) tìm ra sự lồng ghép và liên kết giữa các bên liên quan để từ
đó đưa ra các giải pháp và phương thức tăng cường sự hiệu quả và tính bền vững của Đối tác
trong việc hỗ trợ thực hiện AIPED 2011 - 2015.
Hiện nay, hai chuyên gia tư vấn Văn phòng PAHI là ông Trần Nam Bình và ông Ngô Gia Trung
(điện thoại: 0906048862) đang thực hiện hoạt động tư vấn nêu trên và sẽ xin được liên hệ trực
tiếp với Quý cơ quan để thu thập thông tin cho các hoạt động này. Để giúp các tư vấn hoàn thành
công việc của mình, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện và cung cấp
cho tư vấn các thông tin theo bảng câu hỏi được gửi đính kèm trước ngày 16/6/2013.
Cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC
TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Văn Minh

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
(Đi kèm Công văn số 2552/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 03 tháng 6 năm
2013)
1. Quý Cơ quan có đang làm việc hoặc có kế hoạch làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào có liên
quan đến cách tiếp cận "Một sức khỏe" (One-health) không? (One-health là khái niệm tổng thể
bao gồm các nỗ lực bảo vệ sức khỏe con người, sức khỏe động vật (kể cả vật nuôi, động vật
hoang dã), và sức khỏe của hệ sinh thái)?
2. Hiện tại Quý cơ quan đang hợp tác với các đối tác hoặc dự án nào trong các lĩnh vực nêu trên?
3. Các đối tác/dự án nào mà Quý cơ quan muốn hợp tác nhưng chưa kết nối để hình thành quan
hệ hợp tác được?
4. Cụ thể, Quý cơ quan mong muốn hợp tác với họ ở những lĩnh vực nào?

...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2552/BNN-HTQT
V/v Đề nghị chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt
động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa
đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở
Việt Nam.
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: - Cục Thú y, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế
Văn phòng PAHI đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang thực hiện Dự án "Hỗ
trợ quản trị tri thức và đối thoại với chính sách thông qua Đối tác phòng chống cúm gia cầm và
cúm ở người” (KMP-API). Một trong những hoạt động chính của dự án là: (i) xác định các
ngành, cơ quan và mạng lưới của Chính phủ cũng như các đối tác quốc tế chịu trách nhiệm ứng
phó với đại dịch cúm; (ii) các mục tiêu cũng như hoạt động thuộc chương trình Phối hợp Hành
động Quốc gia Phòng chống Cúm gia cầm, Phòng ngừa Đại dịch, và các bệnh Truyền nhiễm
Mới nổi (AIPED), 2011 - 2015; (iii) tìm ra sự lồng ghép và liên kết giữa các bên liên quan để từ
đó đưa ra các giải pháp và phương thức tăng cường sự hiệu quả và tính bền vững của Đối tác
trong việc hỗ trợ thực hiện AIPED 2011 - 2015.
Hiện nay, hai chuyên gia tư vấn Văn phòng PAHI là ông Trần Nam Bình và ông Ngô Gia Trung
(điện thoại: 0906048862) đang thực hiện hoạt động tư vấn nêu trên và sẽ xin được liên hệ trực
tiếp với Quý cơ quan để thu thập thông tin cho các hoạt động này. Để giúp các tư vấn hoàn thành
công việc của mình, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện và cung cấp
cho tư vấn các thông tin theo bảng câu hỏi được gửi đính kèm trước ngày 16/6/2013.
Cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC
TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Minh
Quyết định V/v Đề nghị chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam. - Trang 2
Quyết định V/v Đề nghị chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam. - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định V/v Đề nghị chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam. 9 10 573