Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
Số: 15/2010/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy
học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội
vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực
tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả
những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị
định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế
độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên
cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Điều 3. Điều kiện, mức phụ cấp và cách tính phụ cấp
1. Điều kiện được hưởng phụ cấp:
Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân
công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.
2. Mức phụ cấp được hưởng:
a) Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50%
tiền lương của tháng giảng dạy;
b) Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng
thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

2

3. Cách tính phụ cấp:
a) Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của
giáo viên;
b) Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc
hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt
khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.
- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;
- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.
4. Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi
trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Điều 4. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp dạy lớp ghép được bố trí trong dự
toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hi...
THỚNG CNH PH
_________
Số: 15/2010/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy
học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực
lượng vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội
vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định v phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực
tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các sở giáo dục công lập (kể cả
những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị
định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế
độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Lớp ghép lớp học học sinh hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên
cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Điều 3. Điều kiện, mức phụ cấp và cách tính phụ cấp
1. Điều kiện được hưởng phụ cấp:
Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân
công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.
2. Mức phụ cấp được hưởng:
a) Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50%
tiền lương của tháng giảng dạy;
b) Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng
thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.
QUYẾT ĐỊNH Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập 9 10 483