Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 69/2011/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập
cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập
dành cho người tàn tật, khuyết tật;
Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ - Sở Tài chính
tại Tờ trình số 1326/TTLS-SGDĐT-SNV-STC ngày 08 tháng 6 năm 2011 về chế
độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công
văn số 2506/GDĐT-PC ngày 10 tháng 10 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập
cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
Quyết định này quy định về chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy
hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hưởng lương
từ ngân sách nhà nước đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
2. Mức trợ cấp:
a) Bậc mầm non: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật
học mầm non được hưởng trợ cấp bằng 200.000 đồng/tháng.
b) Bậc tiểu học: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học
tiểu học được hưởng trợ cấp bằng 260.000 đồng/tháng.
c) Bậc trung học cơ sở: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết
tật học bậc trung học cơ sở được hưởng trợ cấp bằng 320.000 đồng/tháng.
d) Bậc trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên:
Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học bậc trung học
phổ thông, giáo dục thường xuyên được hưởng trợ cấp bằng 365.000 đồng/tháng.

Chế độ trợ cấp được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để
tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Trường hợp một giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cho từ hai học
sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên, chỉ được hưởng tối đa mức trợ cấp dạy cho
hai học sinh khuyết tật.
3. Thời gian áp d...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 69/2011/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập
cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập
dành cho người tàn tật, khuyết tật;
Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục Đào tạo - S Nội vụ - Sở i chính
tại Tờ trình số 1326/TTLS-SGDĐT-SNV-STC ngày 08 tháng 6 năm 2011 về chế
độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên
địa bàn thành ph Hồ Chí Minh; đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công
văn số 2506/GDĐT-PC ngày 10 tháng 10 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập
cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
Quyết định này quy định về chế độ trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy
hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hưởng lương
từ ngân sách nhà nước đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 m 2004 của Chính phủ về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
2. Mức trợ cấp:
a) Bậc mầm non: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật
học mầm non được hưởng trợ cấp bằng 200.000 đồng/tháng.
b) Bậc tiểu học: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học
tiểu học được hưởng trợ cấp bằng 260.000 đồng/tháng.
c) Bậc trung học sở: Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết
tật học bậc trung học cơ sở được hưởng trợ cấp bằng 320.000 đồng/tháng.
d) Bậc trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên:
Giáo viên trực tiếp giảng dạy một học sinh khuyết tật học bậc trung học
phổ thông, giáo dục thường xuyên được hưởng trợ cấp bằng 365.000 đồng/tháng.
QUYẾT ĐỊNH Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 9 10 942