Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Được đăng lên bởi Ngoc Trinh Nguyen
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ lao động - thương binh
và xã hội

Số : 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

Quyết định
Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học
trong đào tạo nghề
Bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,
Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản
lý dạy và học trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề,
trình độ cao đẳng nghề để áp dụng thống nhất đối với các trung tâm dạy nghề,
trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp,
trường cao đẳng, trường đại học, doanh nghiệp, cơ sở khác có hoạt động dạy nghề
(sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) trong phạm vi cả nước, bao gồm:
1. Biểu mẫu dùng chung trong các cơ sở dạy nghề:
a) Tiến độ đào tạo
Mẫu số 1
b) Kế hoạch giáo viên
Mẫu số 2
c) Sổ lên lớp
Mẫu số 3
d) Sổ tay giáo viên
Mẫu số 4
đ) Sổ giáo án lý thuyết
Mẫu số 5
e) Sổ giáo án thực hành
Mẫu số 6
g) Sổ giáo án tích hợp
Mẫu số 7
2. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề
a) Kế hoạch đào tạo
Mẫu số 8
b) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề
Mẫu số 9
c) Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp nghề từ Mẫu số 10
sổ gốc
d) Sổ quản lý học sinh trình độ sơ cấp nghề Mẫu số 11

3. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề.
a) Kế hoạch đào tạo
Mẫu số 12
b) Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề
Mẫu số 13
c) Sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề
Mẫu số 14
d) Sổ quản lý học sinh trình độ trung cấp Mẫu số 15
nghề
đ) Sổ quản lý sinh viên trình độ cao đẳng Mẫu số 16
nghề
e) Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp Mẫu số 17
nghề từ sổ gốc
g) Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng Mẫu số 18
nghề từ sổ gốc
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
và thay thế Quyết định số 830/1999/QĐ- BLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 1999
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống
biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong các cơ sở dạy nghề.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các Tổ chức chính trị – xã
hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực t...
Bộ lao động - thương binh
và xã hội
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008
Quyết định
Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học
trong đào tạo nghề
Bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,
Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản
dạy học trong đào tạo nghề trình đ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề,
trình độ cao đẳng nghề để áp dụng thống nhất đối với các trung tâm dạy nghề,
trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp,
trường cao đẳng, trường đại học, doanh nghiệp, sở khác hoạt động dạy nghề
(sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) trong phạm vi cả nước, bao gồm:
1. Biểu mẫu dùng chung trong các cơ sở dạy nghề:
a) Tiến độ đào tạo Mẫu số 1
b) Kế hoạch giáo viên Mẫu số 2
c) Sổ lên lớp Mẫu số 3
d) Sổ tay giáo viên Mẫu số 4
đ) Sổ giáo án lý thuyết Mẫu số 5
e) Sổ giáo án thực hành Mẫu số 6
g) Sổ giáo án tích hợp Mẫu số 7
2. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề
a) Kế hoạch đào tạo Mẫu số 8
b) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Mẫu số 9
c) Sổ cấp bản sao chứng chỉ cấp nghề từ
sổ gốc
Mẫu số 10
d) Sổ quản lý học sinh trình độ sơ cấp nghề Mẫu số 11
Quyết định Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề - Người đăng: Ngoc Trinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Quyết định Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề 9 10 871