Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG
HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH;
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống hội chứng viêm
đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV)”.
Điều 2. “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi
rút corona (MERS-CoV)” là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trong các cơ sở y tế dự phòng và các cơ
sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân trên toàn quốc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3898/QĐ-BYT
ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới của vi rút corona.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục
trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Giám đốc
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự
phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế
các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

Nguyễn Thanh Long

HƯỚNG DẪN
GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI
RÚT CORONA (MERS-COV)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) là bệnh truyền nhiễm
nhóm A, được ghi nhận đầu tiên vào tháng 4 năm 2012 tại Ả Rập Xê Út. Tính đến ngày 23 tháng 5
năm 2014, Tổ chức Y tế thế giới thông báo đã ghi nhận 635 trường hợp mắc, trong đó có 193 trường
hợp tử vong ở 19 quốc gia chủ yếu tại vùng Trung Đông và một số quốc gia khác ngoài Trung Đông
nhưng đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng này. Bệnh có khả năng lây truyền...
BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2002 /QĐ-BYT
Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG
HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV)
BỘ TRƯỞNG B Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH;
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn giám sát phòng, chống hội chứng viêm
đường hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV)”.
Điều 2. “Hướng dẫn giám sát phòng, chống hội chứng viêm đường hấp vùng Trung Đông do vi
rút corona (MERS-CoV)” tài liệu hướng dẫn được áp dụng trong các sở y tế dự phòng các
sở khám, chữa bệnh nhà nước nhân trên toàn quốc.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ban hành thay thế Quyết định số 3898/QĐ-BYT
ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh viêm
đường hấp cấp do chủng vi rút mới của vi rút corona.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục
trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Giám đốc
các sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự
phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế
các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
HƯỚNG DẪN
GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI
RÚT CORONA (MERS-COV)
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2002/QĐ-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) bệnh truyền nhiễm
nhóm A, được ghi nhận đầu tiên vào tháng 4 năm 2012 tại Rập Út. Tính đến ngày 23 tháng 5
năm 2014, Tổ chức Y tế thế giới thông o đã ghi nhận 635 trường hợp mắc, trong đó 193 trường
hợp tử vong 19 quốc gia chủ yếu tại vùng Trung Đông và một số quốc gia khác ngoài Trung Đông
nhưng đều yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng y. Bệnh khả năng lây truyền từ người sang
người chủ yếu trong nhóm người tiếp xúc gần với người bệnh. Lạc đà thể chứa vi rút
khả ng lây nhiễm sang người. Người mắc bệnh triệu chứng viêm đường hô hấp cấp nh: sốt, ho,
viêm phổi nặng nhanh chóng dẫn đến suy hấp cấp, ngoài ra thể kèm theo c triệu chứng
đường tiêu hóa như tiêu chảy thể gây suy tạng đặc biệt suy thận, nguy tử vong cao; tỷ lệ
chết/mắc 30%. Một số người nhiễm vi rút MERS-CoV thể biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ triệu
chứng gây khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu vắc xin
phòng bệnh.
II. HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT
1. Định nghĩa ca bệnh
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV) - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV) 9 10 431