Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
------Số: 2535/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG
SAU TIÊM CHỦNG"
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Chủ tịch Hội đồng chuyên
môn xây dựng các Hướng dẫn về tiêm chủng tại Công văn số 873/VSDTTƯ-TCQG ngày
25/6/2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa
bệnh - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản
ứng sau tiêm chủng".
Điều 2. "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng" là tài liệu hướng
dẫn được áp dụng trong các cơ sở tiêm chủng Nhà nước và tư nhân trên phạm vi toàn
quốc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng; Cục trưởng;
Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng;
- Các Viện VSDT, Pasteur;
- TTYTDP tỉnh, thành phố;
- Cổng TTĐTBYT, Website Cục YTDP;
- Lưu: VT, KCB, DP.

Nguyễn Thanh Long

HƯỚNG DẪN
THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Đặt vấn đề
Chăm sóc điều trị là một ưu tiên hàng đầu đối với mỗi trường hợp phản ứng sau tiêm
chủng. Những phản ứng thông thường sau tiêm chủng như sốt nhẹ và đau chỉ là những
phản ứng tạm thời và có thể hồi phục nhờ sự chăm sóc, xử trí của cha mẹ hoặc người
chăm sóc. Tuy nhiên, các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng cần phải được chăm
sóc và điều trị tích cực tại các cơ sở y tế. Các cán bộ y tế cần biết cách phát hiện, điều trị
và báo cáo phản ứng sau tiêm chủng một cách nhanh nhất. Đây là yếu tố quan trọng
nhằm đảm bảo việc điều trị sớm và kịp thời đối với mỗi trường hợp phản ứng sau tiêm
chủng.
2. Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng
2.1. Hướng dẫn chăm sóc tại nhà
Người được tiêm chủng phải...
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2535/QĐ-BYT
Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN THEO I CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG
SAU TIÊM CHỦNG"
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của B Y tế;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Chủ tịch Hội đồng chuyên
môn xây dựng các Hướng dẫn về tiêm chủng tại Công văn số 873/VSDTTƯ-TCQG ngày
25/6/2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa
bệnh - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban nh kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, x trí phản
ứng sau tiêm chủng".
Điều 2. "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, x trí phản ứng sau tiêm chủng" tài liệu hướng
dẫn được áp dụng trong các s tiêm chủng Nhà nước và nhân trên phạm vi toàn
quốc.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực k từ ngày ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng; Cục trưởng;
Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các s khám bệnh,
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế c tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành: Thủ trưởng các đơn v liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN THEO DÕI CHĂM SÓC, XỬ TRÍ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 9 10 397