Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 202/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước
tại đơn vị sự nghiệp công lập
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của
Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý tài sản nhà
nước tại đơn vị sự nghiệp công lập".
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan
liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo
Quyết định này.

2

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày
đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH (315 b)

Nguyễn Tấn Dũng - ®· ký

3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

QUY CHẾ
Quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
(Ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)
__________

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc quản lý tài sản nhà nước ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
Số: 202/2006/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước
tại đơn vị sự nghiệp công lập
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của
Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của
Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý tài sản nhà
nước tại đơn vị sự nghiệp công lập".
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, quan
liên quan trách nhiệm ớng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo
Quyết định này.
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 9 10 40