Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT
SẮC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/QĐ-BCĐXDĐHXS

Hà Nội, ngày 10tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY
DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các
trường đại học xuất sắc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng
các trường đại học xuất sắc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng các
trường đại học xuất sắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các thành viên BCĐ XDĐHXS;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị
trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐXDĐHXS(3b).

Nguyễn Thiện Nhân

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
XUẤT SẮC
(Ban hành kèm theo Quyết định số05/QĐ-BCĐXDĐHXS ngày 10 tháng 01năm 2013 của Ban Chỉ đạo
xây dựng các trường đại học xuất sắc)
Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bản Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây
dựng các trường đại học xuất sắc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); nhiệm vụ và quyền hạn của các
thành viên Ban Chỉ đạo; phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 1, Điều 2,
Điều 3, Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành...
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT
SẮC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 05/QĐ-BCĐXDĐHXS Hà Nội, ngày 10tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY
DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các
trường đại học xuất sắc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng
các trường đại học xuất sắc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch
Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng các
trường đại học xuất sắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các thành viên BCĐ XDĐHXS;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị
trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐXDĐHXS(3b).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
XUẤT SẮC
(Ban hành kèm theo Quyết định số05/QĐ-BCĐXDĐHXS ngày 10 tháng 01năm 2013 của Ban Chỉ đạo
xây dựng các trường đại học xuất sắc)
Chương 1.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC 9 10 898