Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
______
Số: 53/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
__________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời
hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10
tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và
các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ
quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết
định này thay thế Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do
lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong
các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và các quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối
với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong Quy định số 95-QĐ/TU ngày 08 tháng 9
năm 2006 của Tỉnh ủy Hà Tây.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ
trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc
thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy; HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH; Các B...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
Số: 53/2010/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
__________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời
hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Thông số 83/2005/TT-BNV ngày 10
tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương
các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc nâng bậc lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng trong các
quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết
định này thay thế Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do
lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong
các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và các quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối
với cán bộ, công chức, viên chức trong các quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức , phường, thị trấn thành tích xuất sắc trong
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong Quy định số 95-QĐ/TU ngày 08 tháng 9
năm 2006 của Tỉnh ủy Hà Tây.
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 9 10 507