Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ

Được đăng lên bởi Ngoc Khiemit
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 88 /QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản
trong Trường Đại học Cần Thơ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Căn cứ Chương VI của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền
hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-BGD&ĐT-KHTC ngày 9 tháng 8 năm 2004 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm
quản lý tài chính - tài sản các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ
về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nầy “Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong
Trường Đại học Cần Thơ”. Quy định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các
Quy định đã ban hành trước đây.
Điều 2: Các ông, bà Trưởng Phòng: Kế hoạch – Tổng hợp, Quản trị - Thiết bị, Tài
vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: KHTH, QTTB.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
LÊ QUANG TRÍ

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo quyết định số 88/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 01 năm 2010
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Để đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bên
cạnh việc tăng cường về số lượng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, Trường Đại học Cần
Thơ đã từng bước đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị. Khối lượng
tài sản trong trường ngày...
Điều 16: Mỗi TSCĐ máy móc thiết bị phải dùng một số hiệu để quản gọi số
hiệu tài sản. Số hiệu tài sản lấy từ d liệu quản của Phòng Quản trị - Thiết bị được
ghi vào hồ sơ, sổ sách quản lý của đơn vị. Tem ghi tên số hiệu tài sản được Phòng Quản
trị - Thiết bị phát hành thống nhất để đơn vị sử dụng dán vào tài sản. Tài sản được theo dõi
trong suốt quá trình sử dụng cho đến khi điều chuyển, thanh lý.
Điều 17: Mỗi loại TSCĐ MMTB được giao cho tổ chức hoặc nhân quản sử
dụng phải nội quy, bảng hướng dẫn sổ theo dõi sử dụng, quá trình bảo trì, bảo dưỡng
phù hợp. Riêng các loại MMTB đắt tiền (có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở lên) phải
thêm sổ lý lịch máy hoặc nhật ký sử dụng máy để theo dõi quá trình sử dụng.
Điều 18: Đối với những TSCĐ giá trị lớn có yêu cầu sdụng của nhiều đơn vị
thì Trường sẽ giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức sử dụng dùng chung.
Điều 19: Đối với những TSCĐ đơn vị không nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng
không hết công suất t Trường s điều động đến đơn vị nhu cầu s dụng nhiều hơn
nhằm khai thác tối đa tần suất sử dụng của tài sản đã được đầu tư mua sắm.
Điều 20: Việc bảo trì, sửa chữa, điều động, thanh TSCĐ các đơn vị thực hiện
theo đúng “Quy trình bảo trì - bảo dưỡng tài sản; Quy trình sửa chữa tài sản; Quy trình điều
động - thanh lý tài sản và xử lý tài sản khi dự án kết thúc” do Trường ban hành.
Điều 21: Kiểm kê tài sản.
Định kỳ mỗi m các đơn vị đều phải tổ chức kiểm thực tế tài sản một lầno
thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01. Đối với các trường hợp bàn giao, chia tách, sát nhập,
giải thể đơn vị...theo chủ trương của Trường cũng phải tiến hành kiểm thực tế tài sản
(lập biên bản bàn giao tài sản, biên bản đánh giá lại tài sản nếu cần thiết). Trong quá trình
kiểm phải ghi chép đầy đủ, kịp thời vào các sổ theo dõi TSCĐ, TSCC, xác định
nguyên nhân hỏng mất mát, đề xuất biện pháp xử i sản, báo cáo với Ban kiểm
Trường theo đúng quy định. Phòng Quản trị - Thiết bị trách nhiệm tổ chức đối chiếu sổ
sách tài sản của đơn vị với sổ sách tài sản do trường quản lý, đề xuất các hình thức xử lý tài
sản đối với những tài sản không cần dùng hoặc hư hỏng.
Điều 22: Kiểm tra và báo cáo hiệu suất sử dụng tài sản.
Các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Trung tâm …có trách nhiệm báo cáo số liệu
hiện trạng tài sản Bộ môn để Lãnh đạo Khoa biết định ớng đề nghị Trường đầu
tư mua sắm bổ sung hoặc đề nghị điều chuyển, thanh lý.
Phòng Quản trị - Thiết bị với chức năng quản về tài sản chung trong trường phải
phối hợp với các đơn vị kiểm tra định kỳ về tình hình quản sử dụng tài sản, hiệu suất
sử dụng tài sản, đặc biệt là phòng thí nghiệm và các trang thiết bị đắt tiền. Thống kê và báo
cáo kịp thời về hiện trạng tài sản trong trường khi Ban Giám hiệu yêu cầu hoặc báo cáo các
Bộ, Ngành có liên quan. Tham mưu và đề xuất Ban Giám hiệu về đầu tư mua sắm, về xử lý
tài sản tại các đơn vị.
Điều 23: Không được sử dụng tài sản của đơn vị o mục đích nhân, cho thuê,
sản xuất kinh doanh, dịch vụ khi chưa được phép của Nhà trường.
Điều 24: Mọi trường hợp mất hoặc hư hỏng tài sản, người quản lý sử dụng phải báo
cáo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị biết và tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý.
7
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ - Người đăng: Ngoc Khiemit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Cần Thơ 9 10 894