Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________
Số: 91/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo
tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội
------------------ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng
12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 4 năm
2003;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 719/TTr-SNV
ngày 27/5/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về thu hút, sử dụng, đào
tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố Hà Nội
(cũ) về việc ban hành quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài
năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội và khoản 2
Điều 1 Quyết định số 1008/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND Tỉnh Hà
Tây (cũ) về việc trợ cấp đối với cán bộ được cử đi đào tạo về lý luận chính trị và
sau Đại học.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám
đốc sở, Thủ trưởng Cơ quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận huyện, thị xã chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các PCT UBND Thành phố;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thế Thảo

- Các Ban Đảng Thành ủy;
- C/P VP UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Phòng HCTC;
- Lưu: VT, SNV.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

QUY ĐỊNH
Về Thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ
và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 7 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội)
____________
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo, khen thưởng tài
năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao, áp dụng trên địa bàn thành phố Hà
Nội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Về thu hút và sử dụng
a) S...
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
Số: 91/2009/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo
tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng
12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh n bộ công chức sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 4 năm
2003;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Nội tại Tờ trình số 719/TTr-SNV
ngày 27/5/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về thu hút, sử dụng, đào
tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thay thế
Quyết định số 168/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND Thành phố Nội
(cũ) về việc ban hành quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài
năng trẻ nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Nội khoản 2
Điều 1 Quyết định số 1008/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND Tỉnh
Tây (cũ) về việc trợ cấp đối với cán bđược cử đi đào tạo về luận chính trị
sau Đại học.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc S Nội vụ, Giám
đốc sở, Thủ trưởng quan ban, ngành, Chủ tịch UBND quận huyện, thị chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các PCT UBND Thành phố;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thế Thảo
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội 9 10 888