Ktl-icon-tai-lieu

quyết định về việc ban hành quy trình an toàn điện trong tập đoàn điện lực quốc gia việt nam

Được đăng lên bởi quyenhong8579
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Số: 1157 / QĐ-EVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình An toàn điện
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn
điện;
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01:
2008/BCT) của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Trưởng Ban An toàn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình An toàn điện”
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và
thay thế cho Quy trình An toàn điện ban hành theo Quyết định số 1186/QĐEVN ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổng hợp, Trưởng Ban
kiểm soát nội bộ của Hội đồng thành viên, Chánh Văn phòng, Trưởng các
Ban chức năng của cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại
diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các
công ty con, công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTAT và MTCN-Bộ CT (b/cáo);
- Hội đồng thành viên (b/cáo);
- Công đoàn ĐLVN;
- Lưu VT, AT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Thanh
(Đã ký)

1

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

QUY TRÌNH
AN TOÀN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19 tháng 12 năm 2014
của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Hà Nội, tháng 12 năm 2014

2

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH
AN TOÀN ĐIỆN
TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19 tháng 12 năm
2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình này quy định về các nguyên tắc, biện pháp đảm bảo an toàn
điện khi thực hiện công việc quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa, xây
dựng đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định
của pháp...
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1157 / QĐ-EVN
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình An toàn điện
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;
Căn cứ Thông số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của B
trưởng B Công Thương v Quy định chi tiết một s nội dung về an toàn
điện;
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01:
2008/BCT) của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Trưởng Ban An toàn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định y “Quy trình An toàn điện”
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
thay thế cho Quy trình An toàn điện ban hành theo Quyết định số 1186/QĐ-
EVN ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổng hợp, Trưởng Ban
kiểm soát nội bộ của Hội đồng thành viên, Chánh Văn phòng, Trưởng các
Ban chức năng của cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại
diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các
công ty con, công ty liên kết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTAT và MTCN-Bộ CT (b/cáo);
- Hội đồng thành viên (b/cáo);
- Công đoàn ĐLVN;
- Lưu VT, AT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lê Thanh
(Đã ký)
1
quyết định về việc ban hành quy trình an toàn điện trong tập đoàn điện lực quốc gia việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quyết định về việc ban hành quy trình an toàn điện trong tập đoàn điện lực quốc gia việt nam - Người đăng: quyenhong8579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
quyết định về việc ban hành quy trình an toàn điện trong tập đoàn điện lực quốc gia việt nam 9 10 346