Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”

Được đăng lên bởi hht1992
Số trang: 333 trang   |   Lượt xem: 3429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 708/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu chuyên môn
“Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn
sử dụng kháng sinh”.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” ban hành kèm theo Quyết
định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù
hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y
tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

BỘ Y TẾ

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH
(ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/03/2015)

HÀ NỘI - 2015

Bộ Y tế | BAN BIÊN SOẠN 1

Chủ biên
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên
Đồng chủ biên
PGS. TS. Lƣơng Ngọc Khuê
GS. TS. Trần Quỵ
GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền

BAN BIÊN SOẠN
GS.TS

Trần Quỵ

GS.TS

Hoàng Thị Kim Huyền

GS.TS

Nguyễn Lân Việt

GS.TS

Ngô Quý Châu

GS.TS

Lê Quang Cƣờng

PGS.TS

Trần Hậu Khang

PGS.TS

Đỗ Nhƣ Hơn

PGS.TS

Bạch Quốc Khánh

PGS.TS

Trần An

PGS.TS

Nguyễn Gia Bình

PGS.TS

Đinh Thị Kim Dung

PGS.TS

Trƣơng Thanh Hƣơng

PGS.TS

Bùi Vũ Huy

PGS.TS

Nguyễn Thị Ngọc Lan

PGS.TS

Đỗ Thị Liệu

PGS.TS

Đào Văn Long

PGS.TS

Đoàn Mai Phƣơng

PGS.TS

Nguyễn Hữu Sáu

PGS.TS

Phạm Thị Hồng Thi

PGS.TS

Nguyễn Thị Vinh

Bộ Y tế | BAN BIÊN SOẠN 2

TS.BS

Trần Thị Tô Châu

TS.BS

Lê Xuân Cung

TS.BS

Phạm Ngọc Đông

TS.BS

Nguyễn Hải Anh

TS.BS

Vũ Văn Giáp

TS.BS

Chu Thị Hạnh

TS.BS

Nguyễn Thanh Hồi

TS.BS

Vũ T...
BỘ Y TẾ
Số: 708/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu chuyên môn
“Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định s63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn
sử dụng kháng sinh”.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng kháng sinhban hành kèm theo Quyết
định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù
hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y
tế, Giám đốc các bệnh viện, viện giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Xuyên
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” - Người đăng: hht1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
333 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” 9 10 977