Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Được đăng lên bởi Khánh Ly
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY …………….
-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Số: .......... - QĐ/CTY

............, ngày ....... tháng....... năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ..................................................................................... ;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ................................................................. ;
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: .................................................................................................
CMND số: ...........................................................................................................................
Nơi cấp:..........................................................Ngày cấp: ..............................................................
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................................

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng....................................... công ty phụ trách
chuyên môn........................................................................................

Điều 2: Ông/Bà.................................................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu
trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo
quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

...
CÔNG TY …………….
-----------------
Số: .......... - QĐ/CTY
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
............, ngày ....... tháng....... năm.......
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________
ĐẠI HỘI ĐÔNG C ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ………………………….
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ..................................................................................... ;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ................................................................. ;
- t trình độ khả năng của Ông/Bà.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: .................................................................................................
CMND số: ...........................................................................................................................
Nơi cấp:..........................................................Ngày cấp: ..............................................................
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................................
Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng....................................... công ty phụ trách
chuyên môn........................................................................................
Điều 2: Ông/Bà.................................................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu
trách nhiệm nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo
quy định của công ty.
QUYẾT ĐỊNH Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng - Người đăng: Khánh Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng 9 10 385