Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
------Số: 1988/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN
NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh cúm A(H7N9) trên thế giới và trong nước;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung bênh cúm A (H7N9) thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy
định tại khoản a, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Điều 2. Các quy định khác của dịch bệnh cúm A (H7N9) được thực hiện theo Luật Phòng, chống
bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2013.
Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng
Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế;
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Bệnh viện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ
trưởng y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như Điều 4;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

Nguyễn Thanh Long

...
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1988/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN
NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh cúm A(H7N9) trên thế giới và trong nước;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung bênh cúm A (H7N9) thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy
định tại khoản a, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Điều 2. Các quy định khác của dịch bệnh cúm A (H7N9) được thực hiện theo Luật Phòng, chống
bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2013.
Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng
Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế;
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Bệnh viện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ
trưởng y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BỆNH CÚM A (H7N9) THUỘC DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 9 10 38