Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH (Về việc bổ sung trách nhiệm công việc)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:.....
------------Số: ...../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------- o0o -------

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bổ sung trách nhiệm công việc)
__________

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ........................
-

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

-

Căn cứ vào khả năng làm việc của nhân viên ......................................;

-

Xét theo đề nghị của ................................ – Trưởng phòng Hành chính nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay quyết định bổ sung trách nhiệm công việc mới cho Ông (bà) ..................... –
hiện đang công tác tại vị trí ........................ sẽ đảm nhận thêm các công việc liên quan
đến ..................... kể từ ngày ...../........./......... Ông (Bà) .............................. sẽ chịu sự
quản lý và chỉ đạo trực tiếp của ......................................
Điều 2: Ông (Bà) ...................................... sẽ chịu trách nhiệm .......................................
và các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cán bộ quản lý.
Điều 3: Ông (Bà)....................... và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ....../........./........

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng HCNS;
- Lưu: HC.

GIÁM ĐỐC

...
Tên đơn vị:.....
-------------
Số: ...../......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------- o0o -------
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bổ sung trách nhiệm công việc)
__________
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ........................
-
Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
-
Căn cứ vào khả năng làm việc của nhân viên ......................................;
-
Xét theo đề nghị của ................................ – Trưởng phòng Hành chính nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay quyết định bổ sung trách nhiệm công việc mới cho Ông (bà) ..................... –
hiện đang công tác tại vị trí ........................ sẽ đảm nhận thêm các công việc liên quan
đến ..................... kể từ ngày ...../........./......... Ông (Bà) .............................. sẽ chịu sự
quản lý và chỉ đạo trực tiếp của ......................................
Điều 2: Ông (Bà) ...................................... sẽ chịu trách nhiệm .......................................
và các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cán bộ quản lý.
Điều 3: Ông (Bà)....................... các phòng ban liên quan trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ....../........./........
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng HCNS;
- Lưu: HC.
GIÁM ĐỐC
QUYẾT ĐỊNH (Về việc bổ sung trách nhiệm công việc) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH (Về việc bổ sung trách nhiệm công việc) 9 10 670