Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao độnghàng tháng do vết thương tái phát

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết
thương tái phát ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy
trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Mẫu số 03E-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....../QĐ-BHXH
------------------------......., ngày ... tháng ... năm ...
TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG TÁI PHÁT
SỐ SỔ BHXH (TNLĐ) ................
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động
hàng tháng do vết thương tái phát
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;
Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ của ông/bà ....
Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... năm ... của Hội
đồng giám định y khoa....;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ông/Bà .........................................................................................
Sinh ngày .... tháng ... năm ... Số sổ BHXH ......................................
Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................
Cơ quan, đơn vị ............................................................................
Bị tại nạn lao động ngày ....... tháng ...... năm với mức suy giảm khả năng lao động
là .......................%.
Nay thương tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là .... %.
Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ (1) tháng .... năm .....
Điều 2. Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:
a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.
b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.
Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)
c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................................... đồng.
Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2) ........ và ông/bà
có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Ông/Bà ..................................;
(ký, đóng dấu)
- B...
Quyết định về vic điều chnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết
thương tái phát ban nh theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ quy
trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Mẫu số 03E-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........
Số: ....../QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
......., ngày ... tháng ... năm ...
TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG TÁI PHÁT
SỐ SỔ BHXH (TNLĐ) ................
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động
hàng tháng do vết thương tái phát
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn c Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;
Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ của ông/bà ....
Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... năm ... của Hội
đồng giám định y khoa....;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ông/Bà .........................................................................................
Sinh ngày .... tháng ... năm ... Số sổ BHXH ......................................
Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................
Cơ quan, đơn vị ............................................................................
Bị tại nạn lao động ngày ....... tháng ...... năm với mức suy giảm khả năng lao động
là .......................%.
Nay thương tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là .... %.
Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ (1) tháng .... năm .....
Điều 2. Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:
a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.
b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.
Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)
c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................................... đồng.
Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................
Điều 3. Các ông,Trưởng phòng chế đ BHXH, Giám đốc BHXH (2) ........ ông/bà
có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ông/Bà ..................................;
- BHXH (2) ...........;
- Lưu hồ sơ.
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)
Ghi chú:
(1). Nếu đã hưởng trợ cấp TNLĐ 1 lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng t
cụm từ "được điều chỉnh mức hưởng" thay bằng cụm từ "được hưởng".
(2) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.
Quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao độnghàng tháng do vết thương tái phát - Trang 2
Quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao độnghàng tháng do vết thương tái phát - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao độnghàng tháng do vết thương tái phát 9 10 664