Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số:

395/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing
thành Trường Đại học Tài chính - Marketing
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình
số 695/TTr-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại
học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính – Marketing,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại
học Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính; chịu sự quản lý nhà nước
về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trụ sở chính đặt tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Tài chính - Marketing là cơ sở giáo dục đại học bán
công có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Trường Đại học Tài chính – Marketting cần thực hiện việc
chuyển đổi loại hình sở hữu theo quy định của Luật Giáo dục và hướng dẫn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

2

thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Bán công Marketing chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Đại học Bán công Marketing
(306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1,
Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b). Hà

§· ký

Nguyễn Thiện Nhân

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 395/QĐ-TTg
________________________________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing
thành Trường Đại học Tài chính - Marketing
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12m 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng B Giáo dục Đào tạo tại tờ trình
số 695/TTr-BGT ngày 01 tháng 12 năm 2008 v việc đổi tên Trường Đại
học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính Marketing,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại
học Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính; chịu sự quản n nước
về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo; trụ sở chính đặt tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Tài chính - Marketing là sở giáo dục đại học bán
công có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Trường Đại học Tài chính Marketting cần thực hiện việc
chuyển đổi loại hình sở hữu theo quy định của Luật Giáo dục hướng dẫn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết địnhy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
QUYẾT ĐỊNH Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Marketing thành Trường Đại học Tài chính - Marketing 9 10 330