Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8694/BGDĐT-GDĐH
ngày 30 tháng 9 năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học
viện Biên phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng thuộc
Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể các chuyên ngành đào
tạo tiến sĩ của Học viện Biên phòng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ và Giám đốc Học viện Biên phòng chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Biên phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5). M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký

Nguyễn Thiện Nhân

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
Số: 2006/QĐ-TTg
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đ ngh ca B Giáo dc và Đào to ti công văn s 8694/BGDĐT-GDĐH
ngày 30 tháng 9 năm 2009 về việc giao nhiệm v đào tạo tiến cho Học
viện Biên phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm v đào tạo tiến cho Học viện Biên phòng thuộc
Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cụ thể các chuyên ngành đào
tạo tiến sĩ của Học viện Biên phòng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thinh kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng
quan thuộc Chính phủ Giám đốc Học viện Biên phòng chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủớng, các Phó Thủớng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhàớc;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Biên phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5). M
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã
Nguyễn Thiện Nhân
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng 9 10 414