Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

Số: 821/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao
----------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4188/BGDĐTGDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ
cho Học viện Ngoại giao,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao, Bộ
Ngoại giao.
Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể
cho Học viện Ngoại giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Giám đốc Học viện Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).XH

(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
Số: 821/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Công văn số 4188/BGDĐT-
GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình đtiến
cho Học viện Ngoại giao,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao, Bộ
Ngoại giao.
Điều 2. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể
cho Học viện Ngoại giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương Giám đốc Học viện Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Ngoại giao 9 10 714