Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Số: 75/2010/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị
sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số
cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định mức lao động, tiền thuê đất, nguồn vốn hỗ
trợ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc tổ chức thực
hiện chính sách này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm: các công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp tại Tây Nguyên do Nhà nước làm chủ
sở hữu sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; các doanh nghiệp ngoài
Nhà nước (không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng
đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có sử dụng lao
động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất cư
trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên (sau đây gọi chung là đơn vị sử
dụng lao động).
Điều 3. Chính sách hỗ trợ
1. Về đào tạo
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề
và dạy nghề dưới 03 tháng) với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ
trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế), cho việc đào tạo nghề đối

2

với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số, đủ điều kiện tuyển dụng vào làm
việc theo yêu cầu phải đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị sử
dụng lao động.
2. Về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số
được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động. Thời gian hỗ trợ nộp thay là 5
năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại đơn vị.
3. Về áp dụng định mức lao động
Đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định
mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho người lao động là
người dân tộc thiểu số. Thời gian áp dụng là 5 năm kể từ ngày người lao động vào
làm việc tại đơn vị.
4. Về tiền thuê đất
Đơn vị ...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 75/2010/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị
sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số
cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đnh mức lao động, tiền thuê đất, nguồn vốn hỗ
trợ trách nhiệm của các quan nhà nước liên quan đến việc tổ chức thực
hiện chính sách này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm: các công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp tại Tây Nguyên do Nhà nước làm chủ
sở hữu sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
Ban quản rừng đặc dụng, Ban quản rừng phòng hộ; các doanh nghiệp ngoài
Nhà nước (không bao gồm các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài) s dụng
đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản sử dụng lao
động người dân tộc thiểu số thuộc đối ng Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất
trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên (sau đây gọi chung đơn vị sử
dụng lao động).
Điều 3. Chính sách hỗ trợ
1. Về đào tạo
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề
dạy nghề dưới 03 tháng) với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ
trợ cụ thể theo tng nghề và thời gian học nghề thực tế), cho việc đào tạo nghề đối
QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên 9 10 110