Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng ban hành theo Quyết
định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo
hiểm xã hội.
Mẫu số 03C-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....../QĐ-BHXH
------------------------......., ngày ... tháng ... năm ...
TRỢ CẤP BNN HÀNG THÁNG
SỐ SỔ BHXH
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;
Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... năm ... của Hội
đồng giám định y khoa....;
Theo đề nghị tại Công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... và hồ sơ của ông, bà ...
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Ông/Bà .........................................................................................
Sinh ngày .... tháng ... năm ... Số sổ BHXH ......................................
Chức danh , nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................
Cơ quan, đơn vị ............................................................................
Bị bệnh nghề nghiệp ngày ..............................................................
Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến ngày ... năm ... là ... năm .... tháng.
Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp BNN: .................................. đồng.
Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ..........................................................%.
Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ tháng .... năm .....
Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:
a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.
b. Mức trợ cấp tính tho thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.
Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)
c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................................... đồng.
Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) ........ và ông/bà
có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi n...
Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng ban hành theo Quyết
định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo
hiểm xã hội.
Mẫu số 03C-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........
Số: ....../QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
......., ngày ... tháng ... năm ...
TRỢ CẤP BNN HÀNG THÁNG
SỐ SỔ BHXH
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;
Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... m ... của Hội
đồng giám định y khoa....;
Theo đề nghị tại Công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... và hồ sơ của ông, bà ...
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Ông/Bà .........................................................................................
Sinh ngày .... tháng ... năm ... Số sổ BHXH ......................................
Chức danh , nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................
Cơ quan, đơn vị ............................................................................
Bị bệnh nghề nghiệp ngày ..............................................................
Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến ngày ... năm ... là ... năm .... tháng.
Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp BNN: .................................. đồng.
Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ..........................................................%.
Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ tháng .... năm .....
Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:
a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.
b. Mức trợ cấp tính tho thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.
Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.
(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)
c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................................... đồng.
Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................
Điều 3. Các ông, Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) ........ ông/bà
có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Ông/Bà ..................................;
- Đơn vị SDLĐ; BHXH (1) ...........;
- Lưu hồ sơ (2 bản).
GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)
Ghi chú: (1). Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.
QUYẾT ĐỊNH về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng 9 10 106