Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 08A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH/TP.....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-BHXH

. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
TRỢ CẤP MAI
TÁNG
SỐ SỔ BHXH
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp mai táng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ . . . . . . . . . . .
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số . . . . . .................... ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành
phố .........................................................;
Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của
ông/bà .......... ................................ chết ngày .... tháng ... năm ......,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân
ông/bà ............................... .............................. số sổ
BHXH .................................................
- Mức trợ cấp mai táng: ............................................................... đồng
- Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ..................................... đồng
- Trợ cấp khu vực một lần(nếu có): ............................................ đồng
Tổng số tiền trợ cấp: .................................................................... đồng
(Số tiền bằng chữ ...............................................................................................đồng)
- Người đứng tên nhận trợ cấp: ....................................................................................; là
(1)............................................ của ông/bà có tên trên
- Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................................
Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc
BHXH(2).................... .................................... và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- (3).....................................;
- BHXH...............................;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- (1) Ghi theo mối quan hệ với người chết;
- (2) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện;
- (3) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.
(Mẫu này sử dụng đối với trường hợp đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH
bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng)

...
Mẫu số 08A-HSB
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT
NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH/TP.....
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: .........../QĐ-BHXH . . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
TRỢ CẤP MAI
TÁNG
SỐ SỔ BHXH
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp mai táng
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ . . . . . . . . . . .
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số . . . . . .................... ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành
phố .........................................................;
Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của
ông/bà .......... ................................ chết ngày .... tháng ... năm ......,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân
ông/bà ............................... .............................. số sổ
BHXH .................................................
- Mức trợ cấp mai táng: ............................................................... đồng
- Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ..................................... đồng
- Trợ cấp khu vực một lần(nếu có): ............................................ đồng
Tổng số tiền trợ cấp: .................................................................... đồng
(Số tiền bằng chữ ...............................................................................................đồng)
- Người đứng tên nhận trợ cấp: ....................................................................................; là
(1)............................................ của ông/bà có tên trên
- Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................................
Điều 2: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc
BHXH(2).................... .................................... và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng - Trang 2
Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng 9 10 443