Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06B-HSB
BẢO HIỂM XÃ
HỘI ...................
BẢO HIỂM XÃ HỘI .............
(1)...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ................/QĐ-BHXH

. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI (1) .....................
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm .....
của ................................. ..............................................................về việc thành lập Bảo
hiểm xã hội (1) ................... ;
Căn cứ hồ sơ hưởng ...................................... của ông/bà .........................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Hủy Quyết định số ...................../QĐ-BHXH ngày .../..../ .... của Giám đốc Bảo
hiểm xã hội (1) ...................................... về việc...............................................................
đối với:
Ông/Bà .........................................................; Số hồ sơ ................................................
Mức lương hưu, trợ cấp đã hưởng: ……………………………... đồng
Lý do hủy: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
……………………………………………………....
Điều 2: Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:
- ........................................................................................................................................
- …………………………………………………………………………………………
…
Tổng số: ...................................... đồng.
(Số tiền bằng chữ .................................................................................................................)
Điều 3: Ông/bà Kế toán trưởng (2) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Ông/Bà …………………..;
- BHXH(3) ………………...;
- Lưu hồ sơ (4).

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- (1) Ghi tên cơ quan BHXH nơi ban hành quyết định huỷ;
- (2) Nếu BHXH tỉnh giải quyết thì thay cụm từ “Kế toán trưởng” bằng “Trưởng phòng
Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính và Giám đốc BHXH huyện/quận .........”;
- (3) Ghi tên BHXH cấp huyện nơi chi trả chế độ;
- (4) Tùy theo loại chế độ hàng tháng hay một lần mà lưu 2 bản hoặc 1 bản.

...
Mẫu số 06B-HSB
BẢO HIỂM XÃ
HỘI ...................
BẢO HIỂM XÃ HỘI .............
(1)...
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ................/QĐ-BHXH . . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI (1) .....................
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;
Căn cứ Quyết định số ........... ngày ...... tháng ..... năm .....
của ................................. ..............................................................về việc thành lập Bảo
hiểm xã hội (1) ................... ;
Căn cứ hồ sơ hưởng ...................................... của ông/bà .........................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Hủy Quyết định số ...................../QĐ-BHXH ngày .../..../ .... của Giám đốc Bảo
hiểm xã hội (1) ...................................... về việc...............................................................
đối với:
Ông/Bà .........................................................; Số hồ sơ ................................................
Mức lương hưu, trợ cấp đã hưởng: ……………………………... đồng
Lý do hủy: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
……………………………………………………....
Điều 2: Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có), gồm:
- ........................................................................................................................................
- …………………………………………………………………………………………
Tổng số: ...................................... đồng.
(Số tiền bằng chữ .................................................................................................................)
Điều 3: Ông/bà Kế toán trưởng (2) và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
GIÁM ĐỐC
Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Trang 2
Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 9 10 456