Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ ...........................

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ ................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ........./QĐ-........-TCCB

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20......
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ
BỘ TRƯỞNG BỘ ...........................

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ .........................; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP
ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008
của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ .................... kỳ họp ngày ..../.../20....... về công tác
cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ................... đối với
ông .....................
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản
lý doanh nghiệp.........., Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ................, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông ................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

...
BỘ ................
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ........./QĐ-........-TCCB Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20......
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ
BỘ TRƯỞNG BỘ ...........................
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ .........................; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP
ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008
của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ .................... kỳ họp ngày ..../.../20....... về công tác
cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ................... đối với
ông .....................
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản
lý doanh nghiệp.........., Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ................, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông ................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ ........................... - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ ........................... 9 10 633