Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 2186/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà
công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính
phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012
________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và
nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số
9300/BKH-KHGDTN&MT ngày 02 tháng 12 năm 2009 về phương án phân bổ
vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên
cả giai đoạn 2008 – 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa
trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 (chi tiết tại
phụ biểu kèm theo).
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ
Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn
2008 – 2012 của từng địa phương và tình hình thực hiện các dự án để tổng hợp,
trình cấp có thẩm quyền và thông báo vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm cho
các địa phương theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư từ cân đối ngân sách địa phương,
nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm đủ vốn
thực hiện mục tiêu của Đề án.
Điều 3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ,
ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo đúng các
quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBTC-NS của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KGVX, ĐP, TH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC
VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN CẢ GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009)
________
...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________
Số: 2186/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà
công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính
phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012
________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học
nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tại công văn số
9300/BKH-KHGDTN&MT ngày 02 tháng 12 năm 2009 về phương án phân bổ
vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học nhà công vụ cho giáo viên
cả giai đoạn 2008 – 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa
trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 (chi tiết tại
phụ biểu kèm theo).
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ
Giáo dục Đào tạo, căn cứ vào tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn
2008 – 2012 của từng địa phương và tình hình thực hiện các dự án để tổng hợp,
trình cấp thẩm quyền thông báo vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm cho
các địa phương theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trách nhiệm bố trí vốn đầu từ cân đối ngân sách địa phương,
nguồn thu xổ số kiến thiết các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm đủ vốn
thực hiện mục tiêu của Đề án.
Điều 3. Việc quản lý, s dụng quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ,
ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo đúng các
quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2012 9 10 598