Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG.

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------Số: 480/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN
VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG.
---------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2759/TTr-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về vận chuyển hàng không, ký ngày 08 tháng 12 năm 2011
tại Luân-đôn, Vương quốc Anh.
Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực
theo quy định tại Điều 24 của Hiệp định.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
--------
Số: 480/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN
VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG.
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2759/TTr-BGTVT ngày 11 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về vận chuyển hàng không, ký ngày 08 tháng 12 năm 2011
tại Luân-đôn, Vương quốc Anh.
Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực
theo quy định tại Điều 24 của Hiệp định.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, Cổng
TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG. - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AILEN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG. 9 10 5