Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN
SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong
Tiêm chủng mở rộng”.
Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch
tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng tại địa phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục:
Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Trưởng ban
quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Nguyễn Thanh Long (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các Cục: DP, KCB, QLD (để thực hiện);
- Các Vụ: KH-TC, TT-KT (để thực hiện);
- Các Viện: VSDT, Pasteur, KĐQG VX&SPYT (để thực hiện);
- Trung tâm TTGDSK Trung ương (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

Nguyễn Thị Kim Tiến

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI- RUBELLA (MR) TRONG TIÊM
CHỦNG MỞ RỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-BYT ngày 28/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Y
tế)
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch
Sởi và Rubella là những bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Sởi và vi rút Rubella gây
nên. Bệnh Rubella ở trẻ em thường nhẹ, ít biến chứng. Tuy nhiên, nếu người mẹ nhiễm
Rubella trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể gây ra sảy thai, thai chết lưu, hội chứng
Rubella bẩm sinh (CRS) và nhiễm Rubella bẩm sinh ở trẻ sinh ra. Hội chứng Rubella
bẩm sinh bao gồm các dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển, đái
tháo đường ở trẻ nhỏ, vàng da, xuất huyết, xương thủy tinh... và nhiều trường hợp mắc đa
dị tật.
Tại Việt Nam, từ cuối năm 2013 đến nay cả nước ghi nhận 4.462 trường hợp mắc Sởi xác
định trong số 19.739 trường hợp sốt phát ban nghi Sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố. Các
trường...
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1878/QĐ-BYT
Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN
SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của B Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong
Tiêm chủng mở rộng”.
Điều 2. Kế hoạch này căn cứ để các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch
tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng tại địa phương.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực k từ ngày ban hành.
Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng các Cục:
Cục Y tế d phòng, Cục Quản khám chữa bệnh, Cục Quản Dược, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua, khen thưởng, Trưởng ban
quản Dự án Tiêm chủng mở rộng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Nguyễn Thanh Long (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các Cục: DP, KCB, QLD (để thực hiện);
- Các Vụ: KH-TC, TT-KT (để thực hiện);
- Các Viện: VSDT, Pasteur, KĐQG VX&SPYT (để thực hiện);
- Trung tâm TTGDSK Trung ương (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA (MR) TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 9 10 398