Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------------Số: 1461/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA
VIỆT NAM
-------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính
phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên
ngành;
Để triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN đã được các nhà lãnh đạo ASEAN
thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội ngày 28 tháng 10
năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam (dưới đây viết
tắt là Ban Chỉ đạo kết nối ASEAN Việt Nam)
Điều 2. Ban Chỉ đạo kết nối ASEAN Việt Nam, gồm các thành viên:
1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Các thành viên gồm:
4. 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
5. 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính.
6. 01 Thứ trưởng Bộ Công Thương.
7. 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
8. 01 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9. 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
10. 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11. 01 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
12. 01 Thứ trưởng Bộ Công an.
13. 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các Bộ, cơ quan nêu trên có nhiệm vụ thông báo với
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tên của cán bộ lãnh đạo cơ quan mình tham gia Ban Chỉ đạo

kết nối ASEAN Việt Nam.
Điều 3. Ban Chỉ đạo kết nối ASEAN Việt Nam có các nhiệm vụ:
1. Lập kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ
quan, địa phương thực hiện các chiến lược, kế hoạch hành động, các dự án quốc gia thuộc
khuôn khổ “Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN” (dưới đây viết tắt là MPAC).
2. Làm đầu mối phối hợp với Ủy ban Điều phối kết nối của ASEAN; với các nước đối tác
của ASEAN, các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức quốc tế, khu vực; với Đại
diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN và các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong
nước, bao gồm cả khu vực tư nhân nhằm huy động tối đa các nguồn lực phục vụ quá trình
thực hiện MPAC.
3. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp thực
hiện MPAC.
4. Theo dõi, tổng hợp tình h...
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
--------------
Số: 1461/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA
VIỆT NAM
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính
phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên
ngành;
Để triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN đã được các nhà lãnh đạo ASEAN
thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội ngày 28 tháng 10
năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam (dưới đây viết
tắt là Ban Chỉ đạo kết nối ASEAN Việt Nam)
Điều 2. Ban Chỉ đạo kết nối ASEAN Việt Nam, gồm các thành viên:
1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Các thành viên gồm:
4. 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
5. 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính.
6. 01 Thứ trưởng Bộ Công Thương.
7. 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
8. 01 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9. 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
10. 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11. 01 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
12. 01 Thứ trưởng Bộ Công an.
13. 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các Bộ, cơ quan nêu trên có nhiệm vụ thông báo với
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tên của cán bộ lãnh đạo cơ quan mình tham gia Ban Chỉ đạo
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA VIỆT NAM - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA VIỆT NAM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU PHỐI KẾT NỐI ASEAN CỦA VIỆT NAM 9 10 58