Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc thành lập ban giám khảo phôi hợp tổ chức hội trại thanh niên tuyên truyền

Được đăng lên bởi thuyhong-bs
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VĂN

Số:…./QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Văn, ngày…..tháng….. năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám khảo phối hợp tổ chức Hội trại thanh niên tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
BAN TỔ CHỨC PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI TRẠI THANH NIÊN TUYÊN
TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/ 06/ 2015;
Căn cứ Kế hoạch số
/ KH–UBND ngày
tháng
năm 2016 của Ủy
ban nhân dân xã Tân Văn về việc phối tổ chức Hội trại thanh niên tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016;
Xét đề nghị của Công chức Tư pháp – Hộ tịch
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban giám khảo phối hợp tổ chức Hội trại thanh niên
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Văn Vinh
- Bí thư đoàn xã
- Trưởng ban
2. Bà Dương Thúy Hồng
- CC Tư pháp – Hộ tịch - Phó ban
3. Ông Nguyễn Thị Lam
- CC văn hóa
- Phó ban
5. Ông Hoàng Văn Tâm
- Phó bí thư đoàn xã
- Thư ký
Điều 2. Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm và tổng hợp điểm các phần
thi tại Hội trại.
Điều 3. Ban tổ chức Hội trại và các ông, bà có tên tại Điều 1, Chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch UBND xã;
- Như Điều 1;
- Lưu BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nông Văn Hưng

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VĂN
Số:…./QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Văn, ngày…..tháng….. năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám khảo phối hợp tổ chức Hội trại thanh niên tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
BAN TỔ CHỨC PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI TRẠI THANH NIÊN TUYÊN
TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/ 06/ 2015;
Căn cứ Kế hoạch s / KH–UBND ngày tháng năm 2016 của Ủy
ban nhân dân Tân Văn về việc phối t chức Hội trại thanh niên tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016;
Xét đề nghị của Công chức Tư pháp – Hộ tịch
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban giám khảo phối hợp tổ chức Hội trại thanh niên
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Văn Vinh - Bí thư đoàn xã - Trưởng ban
2. Bà Dương Thúy Hồng - CC Tư pháp – Hộ tịch - Phó ban
3. Ông Nguyễn Thị Lam - CC văn hóa - Phó ban
5. Ông Hoàng Văn Tâm - Phó bí thư đoàn xã - Thư ký
Điều 2. Ban giám khảo nhiệm vụ chấm điểm tổng hợp điểm các phần
thi tại Hội trại.
Điều 3. Ban tổ chức Hội trại các ông, tên tại Điều 1, Chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch UBND xã;
- Như Điều 1;
- Lưu BTC.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nông Văn Hưng
Quyết định về việc thành lập ban giám khảo phôi hợp tổ chức hội trại thanh niên tuyên truyền - Người đăng: thuyhong-bs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định về việc thành lập ban giám khảo phôi hợp tổ chức hội trại thanh niên tuyên truyền 9 10 965