Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở

Được đăng lên bởi huongquynh1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
--------

Số: 181/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật,
Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi Luật Nhà ở bao gồm các thành viên sau:
1. Ông Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trần Nam: Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban thường trực;
3. Ông Đinh Trung Tụng: Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Thành viên;
4. Ông Đặng Văn Hiếu: Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;
5. Ông Lê Hữu Đức: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Văn Trung: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
7. Ông Nguyễn Mạnh Hiển: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
8. Ông Phạm Minh Huân: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;

9. Ông Trần Anh Tuấn: Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Thành viên;
10. Ông Nguyễn Hữu Chí: Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên;
11. Ông Nguyễn Thanh Sơn: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên;
12. Ông Nguyễn Hữu Tín: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;
13. Ông Lê Văn Thành: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Thành viên;
14. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Thành viên;
15. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ - Thành viên;
16. Ông Nguyễn Mạnh Hà: Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng Thành viên;
17. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;
18. Bà Nguyễn Tuyết Dương: Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành
viên;
19. Ông Hoàng Quang Nhu: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;
Điều 2. Thành lập Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở bao gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Mạnh Hà: Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Tổ
trưởng;
2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi...
BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 181/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật,
Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi Luật Nhà ở bao gồm các thành viên sau:
1. Ông Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trần Nam: Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban thường trực;
3. Ông Đinh Trung Tụng: Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Thành viên;
4. Ông Đặng Văn Hiếu: Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;
5. Ông Lê Hữu Đức: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Văn Trung: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
7. Ông Nguyễn Mạnh Hiển: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
8. Ông Phạm Minh Huân: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở - Người đăng: huongquynh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở 9 10 505