Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc thành lập Đội PCCC

Được đăng lên bởi thangtonycs7
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội PCCC cơ sở
Công ty TNHH Đầu tư TMSX Tín Lượng
- Căn cứ vào Luật PCCC đó được quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/6/2001.
- Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ, và Nghị định
130/2005/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty TNHH Đầu tư TMSX Tín Lượng

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Đội PCCC cơ sở gồm 10 người (Có danh sách kèm theo):
Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
1. Tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra tại cơ sở hoặc khi có yêu cầu điều
động.
2. Đề xuất việc ban hành nội quy, quy định PCCC tại cơ sở.
3. Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy định an toàn PCCC.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
GIÁM ĐỐC

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội PCCC cơ sở
Công ty TNHH Đầu tư TMSX Tín Lượng
- Căn c vào Lut PCCC đó đưc quốc hội ớc cng hoà xã hội ch nga Vit
Nam thông qua ngày 29/6/2001.
- Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Cnh phủ, Nghđnh
130/2005/NĐ-CP;
- n c Tng tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của B Công an
- n c vào nh nh thc tế ti Công ty TNHH Đầu tư TMSX Tín Lượng
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Đội PCCC cơ sở gồm 10 người (Có danh sách kèm theo):
Điều 2: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
1. Tham gia chữa cháy khi cháy xảy ra tại sở hoặc khi yêu cầu điều
động.
2. Đề xuất việc ban hành nội quy, quy định PCCC tại cơ sở.
3. Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy định an toàn PCCC.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
GIÁM ĐỐC
Quyết định về việc thành lập Đội PCCC - Người đăng: thangtonycs7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết định về việc thành lập Đội PCCC 9 10 810