Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng

Được đăng lên bởi Đá Tảng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CƠ QUAN………….
CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………/QĐ-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày … tháng … năm 200…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..
-

Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có
tên sau đây:
1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
…
Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng,
Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).
Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và
qui định của công ty.
Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

...
CƠ QUAN………….
CÔNG TY CỔ PHẦN………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..
GIÁM ĐC ĐIU HÀNH CÔNG TY C PHN..
- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có
tên sau đây:
1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó c Phòng,
Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).
Điều 3. Hội đồng tuyển dụng nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và
qui định của công ty.
Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.
GM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng - Người đăng: Đá Tảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 9 10 906