Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 284/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
thành phố Hồ Chí Minh
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng
giai đoạn 2006 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 567/TTr-BGDĐT
ngày 20 tháng 8 năm 2009 và tờ trình số 32/TTr-BGDĐT ngày 19 tháng 01 năm
2010 về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ
Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ
Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành
phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Công Thương.
Điều 2. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản
riêng.
Điều 3. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ
Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương c...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________
Số: 284/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
thành phố Hồ Chí Minh
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định s 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 m 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng
giai đoạn 2006 – 2020;
Căn cứ Quyết định s 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 m 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Xét đề nghị của B Giáo dục Đào tạo tại tờ trình s 567/TTr-BGDĐT
ngày 20 tháng 8 m 2009 tờ trình số 32/TTr-BGDĐT ngày 19 tháng 01 m
2010 v việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ
Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ
Chí Minh trên sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành
phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Công Thương.
Điều 2. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
s giáo dục đại học công lập, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản
riêng.
Điều 3. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 9 10 622