Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 644/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Đông Á
--------------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai
đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 309/TTr-BGDĐT
ngày 13 tháng 5 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở
nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Đông Á, thành phố Đà Nẵng
Điều 2. Trường Đại học Đông Á là cơ sở giáo dục Đại học tư thục; có tư cách
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Đông Á hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt
động của trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐTTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Trường Cao đẳng Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
1

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu
niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Cao đẳng Đông Á;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

2

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 644/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp
Trường Cao đẳng Đông Á
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai
đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Tờ trình số 309/TTr-BGDĐT
ngày 13 tháng 5 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên s
nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Đông Á trên sở ng cấp
Trường Cao đẳng Đông Á, thành phố Đà Nẵng
Điều 2. Trường Đại học Đông Á là cơ sở giáo dục Đại học tư thục; có tư cách
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Đông Á hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt
động của trường Đại học thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-
TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Trường Cao đẳng Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
1
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á 9 10 493