Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

Số: 1750/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ - TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng
giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 442/TTr - BGDĐT
ngày 26 tháng 7 năm 2010 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật
Bình Dương,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ
sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.
Trụ sở chính của Trường: số 530, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành,
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương là cơ sở giáo dục
đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hoạt động theo
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo
Quyết định số 61/2009/QĐ - TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

2

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________
Số: 1750/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ - TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng
giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dụcĐào tạo tại Tờ trình số 442/TTr - BGDĐT
ngày 26 tháng 7m 2010 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật
Bình Dương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên
sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.
Trụ sở chính của Trường: số 530, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành,
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sở giáo dục
đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Kinh tế - K thuật Bình Dương hoạt động theo
Quy chế t chức hoạt động của trường đại học thục ban hành kèm theo
Quyết định số 61/2009/QĐ - TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ Quyết định số 07/2009/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp
nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 9 10 946