Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại
học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 10/TTr-BGDĐT ngày 04
tháng 01 năm 2013 về việc thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Trụ sở của Trường: tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điều 2. Trường Đại học Nam Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học tư thục, trực thuộc Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Nam Cần Thơ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại
học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải
thể trường đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước
khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 173/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại
học;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 10/TTr-BGDĐT ngày 04
tháng 01 năm 2013 về việc thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Trụ sở của Trường: tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điều 2. Trường Đại học Nam Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học tư thục, trực thuộc Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Nam Cần Thơ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009
của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại
học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải
thể trường đại học.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 9 10 217