Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: 1597/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
thành phố Hồ Chí Minh
---------------THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao
đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 63/TTr-BGDĐT
ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Tờ trình số 625/TTr-BGDĐT ngày 07 tháng 9
năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố
Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh
thành phố Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ
Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành
phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh là
cơ sở giáo dục Đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản
riêng.
Điều 3. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
phải tuân thủ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 và
hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

2

thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sân khấu - Điện ảnh
thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên
và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 1597/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
thành phố Hồ Chí Minh
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ p duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao
đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về điều kiện thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động,
sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Tờ trình s63/TTr-BGDĐT
ngày 12 tháng 02 năm 2009 Tờ trình số 625/TTr-BGDĐT ngày 07 tháng 9
năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố
Hồ C Minh trên s nâng cấp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh
thành phố Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ
Chí Minh trên sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện nh thành
phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
sở giáo dục Đại học công lập, cách pháp nhân, con dấu tài khoản
riêng.
Điều 3. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
phải tuân thủ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01m 2009
hoạt động theo Điều lệ trưng Đại học ban hành kèm theo Quyết định s
153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh 9 10 814