Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện,

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:………. /QĐ-…….

…….., ngày…… tháng... năm…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện,
Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
__

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh
- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm kinh doanh) của Công ty như sau:
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
Điều 2.Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của
pháp luật.
Điều 3.Thời gian thực hiện............................................................................................................................
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
TÊN DOANH NGHIỆP
Số:………. /QĐ-…….
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
…….., ngày…… tháng... năm…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện,
Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
__
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng kinh doanh
- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Thay đổi nội dung đăng kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm kinh doanh) của Công ty như sau:
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
Điều 2.Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của
pháp luật.
Điều 3.Thời gian thực hiện............................................................................................................................
Điều 4. Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan trách nhiệm thực hiện quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.
TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu, ghi họ tên)
QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, 9 10 352