Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP HCM

Được đăng lên bởi ngphu1987
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG IĨÒA XẢ HỘI CHÙ 1NGHỈÀ VIỆT NAM
Đọc lập - Tựdn- Hạiìh phuc

CÔNG BẮO
r

>

Thành phô Hô Chí Minh

Số 31

Ngày 15 tháng 5 năm 2014

MỤC
• LỤC
•
Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
22-4-2014 - Quyêt định số 15/2014/QĐ-UBND vê thực hiện thu phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

2

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
24-4-2014 - Quyêt định số 1999/QĐ-UBND ban hành Kê hoạch triển
khai Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU của Thành
ủy thực hiện Nghị quyêt số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị vê
phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí
Minh đên năm 2020.

4

2

CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 15-5-2014

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2014

QUYÉT ĐỊNH
về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ
vê phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5
năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường vê hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ vê phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải;
Xét đê nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2636/STC-ĐTSC ngày
01 tháng 4 năm 2014,
QUYÉT ĐỊNH
Điều 1. Điêu chỉnh Khoản 1.2, Điêu 1 Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30
tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê thực hiện thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố như sau:

CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 15-5-2014

3

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thải ra môi trường từ
các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn Thành
phố; đối tượng thu phí và mức thu phí cụ thể theo đúng quy định tại Thông tư liên
tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Liên Bộ Tài
chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường vê hướng dẫn thực hiện Nghị định số
25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ vê phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải và Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07 tháng 5 năm 2013
của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuấ...
CNG
IĨÒA
X
HI
CHÙ
1NGHÀ
VIT
NAM
Đc
lp
-
Tdn-
Hiìh
phuc
CÔNG
BO
r
>
Thành
phô
Chí
Minh
S
31
Ngày
15
tháng
5
năm
2014
MC
LC
Trang
PHN
VĂN
BN
QUY
PHM
PHÁP
LUT
Y
BAN
NHÂN
DÂN
THÀNH
PHÓ
22-4-2014
-
Quyêt
đnh
s
15/2014/QĐ-UBND
thc
hin
thu
phí
bo
v
môi
trưng
đi
vi
c
thi
công
nghip
trên
đa
bàn
Thành
ph
H
Chí
Minh.
2
PHN
VĂN
BN
KHÁC
Y
BAN
NHÂN
DÂN
THÀNH
PHÓ
24-4-2014
-
Quyêt
đnh s
1999/QĐ-UBND
ban
hành
hoch
trin
khai
Chương
trình
hành
đng
s
36-CTrHĐ/TU
ca
Thành
y
thc
hin
Ngh
quyêt
s
16-NQ/TW
ca
B
Chính
tr
phương
ng,
nhim v
phát
trin
Thành
ph
H
Chí
Minh
đên
năm
2020.
4
Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP HCM - Người đăng: ngphu1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP HCM 9 10 650