Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU
CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị đinh số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007
của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh;
Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-CCB ngày 08/11/2012 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc
chuẩn y ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra
Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ
quan Ủy ban Dân tộc đối với các ông có tên sau:
1. Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh cơ quan Ủy ban Dân tộc được hưởng 7% phụ cấp kiêm nhiệm.
2. Ông Phạm Hồng Nhung, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc được hưởng 5% phụ cấp kiêm nhiệm.
3. Ông Vũ Hữu Hoạt, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban
Dân tộc được hưởng 5% phụ cấp kiêm nhiệm.

Điều 2. Thời gian hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trên kể từ ngày Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ký
Quyết định chuẩn y (ngày 08/11/2012). Khi thôi làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
cơ quan Ủy ban Dân tộc thì từ tháng tiếp theo thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.
1. Mức phụ cấp kiêm nhiệm được tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ
lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
2. Phụ cấp kiêm nhiệm được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng không dùng để tính đóng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3. Phụ cấp kiêm nhiệm do ngân sách nhà nước đảm bảo, được chi trong khoản kinh phí tự chủ
của Văn phòng Ủy ban Dân tộc hàng năm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cá...
ỦY BAN DÂN TỘC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 03/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU
CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị đinh số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007
của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu Chiến binh;
Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-CCB ngày 08/11/2012 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc
chuẩn y ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra
Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ
quan Ủy ban Dân tộc đối với các ông có tên sau:
1. Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh cơ quan Ủy ban Dân tộc được hưởng 7% phụ cấp kiêm nhiệm.
2. Ông Phạm Hồng Nhung, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc được hưởng 5% phụ cấp kiêm nhiệm.
3. Ông Vũ Hữu Hoạt, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban
Dân tộc được hưởng 5% phụ cấp kiêm nhiệm.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC - Trang 2
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC 9 10 271